Masz pytania? Zadzwoń :)

Aqua aerobik - regulamin

1. W zajęciach oferowanych przez firmę "Aqua Fit – ćwiczenia w wodzie" mogą brać udział osoby pełnoletnie, w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda rodziców.

2. Klienci firmy "Aqua Fit – ćwiczenia w wodzie" biorący udział w zajęciach tym samym oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do ćwiczeń fizycznych w wodzie i uczestniczą w tych zajęciach na własną odpowiedzialność.

3. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń, powinny skonsultować się z lekarzem.

4. W przypadku złego samopoczucia lub dysfunkcji aparatu ruchu należy poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia.

5. Podpisanie regulaminu jest potwierdzeniem, iż uczestnik jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń w wodzie, a w razie pogorszenia jego stanu zdrowia, nie będzie on, ani jego rodzina rościć praw.

6. Na pierwszych zajęciach miesiąca przyjmowane są wpłaty i zapisy na aqua aerobik. Nowi klienci chcący uczestniczyć w zajęciach mogą dołączyć w trakcie trwania danego miesiąca (w miarę wolnych miejsc).

7. Zabronione jest uczestnictwo w zajęciach po spożyciu alkoholu oraz innych środków zaburzających sprawność psychoruchową.

8. Klienci zobowiązani są do przestrzegania dni i godzin zajęć, oraz do przychodzenia na zajęcia najpóźniej na 10 minut przed ich rozpoczęciem.

9. Firma "Aqua Fit – ćwiczenia w wodzie" zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora zajęć z aqua aerobiku.

10. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn obiektywnych lub leżących po stronie firmy, opłata za niewykorzystane zajęcia zostanie rozliczona w miesiącu następnym.

11. Za zagubione lub pozostawione rzeczy na terenie basenu, firma "Aqua Fit – ćwiczenia w wodzie" nie ponosi odpowiedzialności.

12. Firma "Aqua Fit – ćwiczenia w wodzie" zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach regulaminu, klienci będą o zmianach informowani.

13. Warunkiem uczestnictwa w aqua aerobiku, jest dokonanie opłaty za zarezerwowane w danym miesiącu zajęcia, lub wykupienie wejścia jednorazowego (w miarę wolnych miejsc).

14. Przy rezerwacjach należy określić konkretny dzień zajęć.

15. W przypadkach losowych (zarezerwowane i wykupione) miejsce na zajęcia z aqua aerobiku może być odstąpione osobom trzecim.

16. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia uczestnika zajęć.

17. Podpisanie regulaminu jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem pływalni i zajęć Aqua Fitness firmy "Aqua Fit – ćwiczenia w wodzie".